احراز هويت خريدار بر اساس كد ملي
حداقل زمان ارسال اجناس در محدوده منطقه يك